برندگان کنونی
شناسه بازیکن بازی ضریب برد
شناسه بازیکن انفجار برد
شناسه بازیکن ضریب برد
شناسه بازیکن ضریب برد
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی شماره های قرعه کشی شده شماره های انتخاب شده شرط ضریب برد
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی کراش شرط شرط خودکار برد ضریب کلید Salt کد پیگیری بررسی
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی نوع شرط شرط کارت ها برد کلید Salt کد پیگیری بررسی
شناسه قرعه کشی شناسه شرط نوع شرط تاریخ قرعه کشی تاس شرط برد کلید Salt کد پیگیری بررسی
وب سایت در حال بروز رسانی می باشد
وب سایت در حال بروز رسانی می باشد
:
Crash
5 time
Min : 50
Max : 300000
Max Win 5000000
Min : 50 Max : 300000 Max Win : 5000000
10
01.12 22:40 100 1 100
شناسه قرعه کشی 18185946 شناسه شرط 4719628 تاریخ قرعه کشی 01.12 22:40 شرط 100 ضریب 1 برد 100 شماره های قرعه کشی شده شماره های انتخاب شده
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی کراش شرط شرط خودکار برد ضریب کلید Salt کد پیگیری
شناسه قرعه کشی شناسه شرط تاریخ قرعه کشی نوع شرط شرط کارت ها برد ضریب کلید Salt کد پیگیری
شناسه قرعه کشی شناسه شرط strCombination تاریخ قرعه کشی شرط تاس برد کلید Salt کد پیگیری